ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Даною Публічною офертою пропонується необмеженому колу споживачів (надалі за текстом — «Клієнти») укласти договір про надання послуг з юридичною особою, що здійснює свою діяльність під Торговельною маркою «Zebra Sport» (надалі —«Договір»), шляхом активації та придбання Клубної картки у Виконавця у місцях продажу даних Клубних карток.
Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.
Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:
Публічна оферта (надалі — «Оферта») — публічна пропозиція Продавця в інтересах Виконавця (викладена на Сайтіzebrasport.com.ua адресована невизначеному колу фізичних осіб (споживачів), укласти договір про надання спортивно-оздоровчих послуг на визначених умовах. Період прийняття оферти обмежений.
Договір — договір про надання спортивно-оздоровчих послуг, укладений між Виконавцем та Клієнтом на умовах Оферти з моменту Акцепту Клієнтом її умов.
Акцепт — повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом умов Оферти Договору та його додатків. Моментом Акцепту вважається отримання Клієнтом
Підтвердження здійснення ім оплати послуг Виконавця та електронного листа-документа із зазначенням умов та строків видачі персонального електронного браслету Виконавцем.
Виконавець — юридична особа, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, здійснює свою діяльність у конкретному Клубі під знаком для товарів та послуг «Zebra Sport» та зобов’язується надати Послуги Клієнту у відповідності до умов даної Оферти.
Клуб — «Zebra Sport», який розташований за адресою: м.Київ вул..Бальзака 4А
Клієнт — споживач (фізична особа) послуг, які надаються Виконавцем на умовах цього Договору, який володіє персональним електронним браслетом.
Клубні правила (надалі — «Правила») — зведений перелік умов надання послуг, правил поведінки у Клубі, вимог до відвідувачів, видів послуг, їх об’єм, та іншої необхідної інформації, яка стосується споживачів послуг (Додаток № 1 до Договору).
Вартість послуг — це вартість, що зазначається у місцях продажу послуг Клубу.
Сайт Виконавця (надалі —«Сайт») — офіційна веб-сторінка Виконавця, за адресою www.zebrasport.com.ua, яка є одним з основних джерел інформування Клієнта.
Програма послуг — послуги, визначені у Додатку № 1 до даної Оферти та на сайті, а саме www.zebrasport.com.ua.
Місця продажу — місця (точки продажу), де Клієнт має можливість придбати послуги.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Клієнту Основні послуги та Додаткові послуги (далі разом «Послуги») на території фітнес клубу «Zebra Sport» (далі – «Клуб»), який розташований за адресою: м.Київ вул..Бальзака 4а, а Клієнт зобов’язується дотримуватися умов цього Договору, Правил Клубу та сплатити вартість Послуг відповідно до умов цього Договору.
1.2. Основні послуги надаються відповідно до виду та категорії Програми, обраної та оплаченої Клієнтом. Додаткові послуги можуть бути надані Клієнту відповідно до умов цього Договору за додаткову плату.
2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
2.1.1. Виконавець розміщує дану Оферту на Сайті для того, щоб будь-яка фізична особа могла придбати Послуги у Виконавця.
2.1.2. Для укладання даної Оферти Виконавець може здійснювати продаж Послуг через третіх осіб у відділу продажу Клубу.
2.1.3. Обираючи та купуючи Послуги Клубу (здійснюючи оплату у Місці її продажу або за допомогою мережі Інтернет), Клієнт Акцептує дану Оферту Договору, підтверджує, що ознайомився з умовами даної Оферти Договору та її додатків, з обсягами та умовами отримання Послуг, які відповідають придбаній Програмі послуг.
2.1.5. Без акцепту Клубних правил та надання згоди на обробку персональних даних у Клубі, в якому Клієнт бажає отримувати Послуги, Клієнт не має можливості активувати Програму Послуг та отримувати Послуги в Клубі Виконавця Zebra Sport. При цьому Виконавець не несе жодної відповідальності за бездіяльність Клієнта, а така неможливість активації Програми Послуг не являється підставою для повернення грошових коштів.
2.1.7. Сторони досягли згоди, що активація Програми Послуг, що була сплачена Клієнтом відбувається протягом 10 днів з дати оплати Програми Послуг, при першому відвідуванні Клієнтом Клубу. Якщо Клієнт не з’явився у Клубі протягом 10 днів з дати оплати, Програма Послуг активується автоматично на 10 день.
2.1.8. Сторони досягли згоди факт активації Програми Послуг та відвідування Клубу вважається достатнім та безумовним підтвердженням акцепту Оферти, Клубних правил та надання згоди на обробку персональних даних у Клубі Zebra Sport, в якому Клієнт бажає отримувати Послуги.
2.1.9. З моменту активації Програми Послуг вважається, що Клієнт почав споживати послуги Виконавця.
2.2. Процедура активації Програми Послуг.
2.2.1. Під час активації Програми Послуг, Клієнт зобов’язаний здійснити наступні дії:
під час першого візиту до Клубу, для виконання процесу активації, звернутися у відділ продажу Виконавця та пред’явити паспорт.
Засвідчити особистим документом своє прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце проживання, стать;
надати свої контактні дані (телефон, e-mail);
надати своє фото (особисто за допомогою e-mail чи мессенжера або з використанням стаціонарної камери)
2.2.2. З метою ідентифікації особи Виконавець має право вимагати у Клієнта пред’явлення паспорта, без наявності якого Виконавець має право відмовити Клієнту у доступі до Клубу.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Порядок надання Послуг визначається цим Договором та Правилами Клубу. Факт Акцепту цього Договору Клієнтом означає, що Клієнт ознайомлений з Правилами Клубу та зобов’язується їх дотримуватися, а у разі їх порушення або невиконання – нести відповідальність згідно з умовами цього Договору, Правилами Клубу та чинним законодавством України.
3.2. Для доступу Клієнта до Основних послуг Виконавця в межах виду та категорії обраної та оплаченої Клієнтом Програми, Виконавець після оплати, надає Клієнту персональну клубну картку, що пов'язана виключно з особою Клієнта на період дії Програми (Договору) та ідентифікує Клієнта серед інших осіб, яким Виконавець надає/буде надавати послуги. Порядок і особливості надання Основних послуг визначається цим Договором та Правилами Клубу.
3.3. Окрім Основних Послуг, передбачених видом та категорією Програми, обраної та оплаченої Клієнтом, Виконавець може надавати Клієнту за його замовленням додатково товари та/або послуги, згідно з Прейскурантом Виконавця. При цьому, Виконавець має право в односторонньому порядку та без будь-якого погодження з Клієнтом переглядати і змінювати вказаний Прейскурант до моменту фактичного замовлення Клієнтом товарів та/або послуг.
3.4. Клієнт може користуватися Додатковими послугами. Додаткові послуги можуть бути замовлені попередньо або безпосередньо в Клубі. Оплата Додаткових послуг здійснюється шляхом внесення грошових коштів на рахунок Виконавця або через касу Виконавця.
3.6. Клієнт має скористатися замовленими попередньо Додатковими послугами Виконавця протягом строку, встановленого у Прейскуранті Виконавця. В іншому випадку Клієнт втрачає право на отримання від Виконавця Додаткових послуг та не має права вимагати від Виконавця повернення сплачених за Додаткові послуги грошових коштів.
3.7. Після закінчення строку дії Програми та наявності невикористаних грошових коштів, які були внесені для отримання Додаткових послуг в майбутньому, такі кошти не повертаються, а попередньо замовлені та не отримані з вини Клієнта Додаткові послуги не надаються.
3.8. Внесення Клієнтом грошових коштів на рахунок Виконавця або через касу Виконавця означає придбання Клієнтом права вимоги до Виконавця надання відповідних замовлених Додаткових послуг.
4. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Клієнт має право: Отримувати Основні та Додаткові послуги на умовах та в порядку, передбачених цим Договором та Правилами Клубу;вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за цим Договором;
4.1.1. отримувати роз’яснення щодо умов цього Договору та Правил Клубу;
4.1.2. брати участь у заходах (свята, дні відкритих дверей тощо), які проводяться Виконавцем для клієнтів;
4.1.3. призупинити отримання Основних послуг у випадку, якщо така можливість передбачена видом та категорією Програми. Про призупинення отримання Основних послуг Клієнт має повідомити Виконавця не пізніше, ніж за добу до дати, з якої має відбутися таке призупинення;
4.1.4. передати право отримання Основних послуг іншій особі в порядку і на умовах, передбаченими Правилами Клубу;
4.1.5. інші права, передбачені цим Договором та Правилами Клубу.
4.2. Клієнт зобов’язується:
4.2.2. завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість Основних та Додаткових Послуг, обраних Клієнтом;
4.2.3. не передавати картку іншим особам для його використання на території Клубу крім випадків, визначених Правилами Клубу;
4.2.4. охайно та дбайливо ставитися до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна, яке знаходиться на території Клубу;
4.2.5. в повному обсязі нести матеріальну відповідальність, завдану майну Виконавця або третіх осіб, а також за порушення Правил Клубу;
4.2.6. дотримуватися умов Договору та Правил Клубу.
4.3. Виконавець має право:
4.3.1. вимагати від Клієнта сплати вартості Основних та Додаткових послуг відповідно до умов Договору;
4.3.2. вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору та Правил Клубу;
4.3.3. перевіряти наявність картки Клієнта.
4.3.4. не допускати Клієнта на територію Клубу у випадку відсутності оплати Основних послуг та/або використаних Додаткових послуг та/або, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння та/або під впливом наркотичних речовин/медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку та/або свідомість Клієнта;
4.3.5. вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди на користь Виконавця (в тому числі його працівників), третіх осіб, якщо не доведено, що збитки та шкода завдані не з вини Клієнта;
4.3.6. змінювати комплекс Основних та Додаткових послуг (в т.ч. вводити нові види та категорії Програм), змінювати Правила Клубу тощо, без погодження з Клієнтом;
4.3.7. накладати штрафи, передбачені умовами цього Договору або Правилами Клубу, або в односторонньому порядку відмовитись від Договору у разі порушення Клієнтом своїх зобов’язань згідно з Договором або Правилами Клубу;
4.3.8. на власний розсуд відмовити Клієнту в укладенні Договору.
4.4. Виконавець зобов’язаний:
4.4.1. активувати картку Клієнта у відповідності до умов Договору та Правил Клубу;
4.4.2. надавати Клієнту сплачені ним Послуги;
4.4.3. підтримувати належний стан спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних приміщень, призначених для надання Послуг згідно з цим Договором;
4.4.4. дотримуватися умов Договору та Правил Клубу.
5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Оплата вартості Основних послуг здійснюється Клієнтом відповідно до категорії, виду та строку обраної ним Програми.
5.2. Оплата вартості Послуг за цим Договором здійснюється шляхом оплати за допомогою платіжної системи у мережі Інтернет чи у касі Клубу.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Виконавець не несе відповідальності за досягнення чи недосягнення Клієнтом спортивних результатів, яких він бажав досягти в результаті отримання Послуг.
6.2. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та/або збитки, завдані Виконавцю та/або третім особам.
6.3. У разі порушення Клієнтом строків оплати Послуг, передбачених цим Договором та Правилами Клубу, Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов’язань за Договором до моменту повної оплати з боку Клієнта. При цьому таке призупинення не має наслідком подовження загального строку дії Договору.
6.4. У разі пошкодження або втрати картки Клієнт повинен сплатити у розмірі згідно з прейскурантом Клубу та отримати новий. Видача нової картки відбувається лише після повної сплати картки.
6.5. У разі непогашення заборгованості за користування Додатковими послугами Клієнтом, Виконавець має право не допускати Клієнта на територію Клубу до моменту повного погашення заборгованості Клієнтом.
6.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Клієнт має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров’я. У випадку наявності протипоказань щодо отримання Послуг, що може призвести до завдання будь-якого роду шкоди Клієнту та/або представникам Виконавця та/або іншим відвідувачам Клубу, відповідальність перед Виконавцем та іншими відвідувачами клубу несе Клієнт.
6.7. Отримання Послуг без використання картки заборонено.
6.8. Виконавець не несе відповідальності за збереження особистих і цінних речей Клієнта під час його перебування на території Клубу.
6.9. Виконавець не несе відповідальності за збереження автотранспорту Клієнта, який розміщений на паркінгу Виконавця.
6.10. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що призвели до завдання шкоди та/або збитків Клієнту.
6.11. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку із виконанням цього Договору та Правил Клубу чи пов’язані з ними, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Клієнтом або їхніми уповноваженими представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Виконавець та Клієнт не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання є насідком дії форс-мажорних обставини, що існують поза волею Виконавця та Клієнта та підтверджені належним чином. Виконавець та Клієнт домовилися, що до форс-мажорних обставини, окрім іншого, відносяться: війна, воєнні дії, проведення антитерористичної операції на території, де розташований Клуб, акти тероризму, диверсії, революція, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, страйк, протиправні дії третіх осіб, стихійні лиха, епідемії, пожежі, просідання і зсув ґрунту, рішення органів державної влади або місцевого самоврядування, які унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором.
7.2. На період існування форс-мажорних обставин Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором за умови невідкладного повідомлення про такі Форс-мажорні обставини другої Сторони та наступного надання офіційних документів, що підтверджують такі Форс-мажорні обставини.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ
8.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його Акцептування Клієнтом, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Програми Послуг.
8.2. Якщо строк дії Договору становить не більше 1 місяця, допускається його автоматична пролонгація за умови повної передплати вартості послуг на наступний місяць в розмірі, згідно з Прейскурантом Клубу. Виконавець може відмовити в автоматичній пролонгації Договору та запропонувати Клієнту укласти новий Договір.
8.3. Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку крім випадків, передбачених п. 4.3.7 цього Договору. У випадку прийняття Виконавцем рішення розірвати договір в односторонньому порядку з підстав, передбачених п. 4.3.7 Договору, Договір вважається розірваним з моменту направлення Виконавцем відповідного письмового повідомлення Клієнту.
8.4. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця та на підставах, передбачених п.4.3.7 цього Договору, вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі.
9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Підписуючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що ознайомлений з умовами цього Договору та Правилами Клубу, в повній мірі їх усвідомлює та розуміє і зобов’язується їх виконувати в повному обсязі.
9.2. Акцептуючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що не має медичних протипоказань для отримання Послуг і несе особисту повну відповідальність за стан свого здоров’я протягом всього часу користування Послугами, які надаються Виконавцем.
9.3. Грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають. Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує Основні послуги та/або Додаткові послуги, або використовує їх не в повному обсязі, строки надання Основних та Додаткових послуг не змінюється, а дата закінчення надання Послуг не переноситься, якщо інше не передбачено цим Договором.
9.4. Виконавець надає Послуги Клієнту під час годин роботи Клубу, які визначені п.8 Правил Клубу. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу.
9.5. Укладаючи цей Договір Клієнт надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» способами, визначеними Правилами Клубу.
9.6. Клієнт не має права без письмового дозволу Виконавця переуступати свої права згідно з цим Договором будь-яким третім особам.
9.7. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на проведення фото-, теле-, кіно- та відеозйомок та використання отриманого матеріалу Виконавцем в маркетингових цілях шляхом, що не суперечить законодавству України.
10. ДОДАТКИ
10.1. До даного Договору додаються наступні додатки, які є невід’ємними частинами Договору:
10.1.1. Додаток № 1. Клубні правила, актуальна редакція яких розміщена за прямим посиланням: https://zebrasport.com.ua/klubnipravila
Дана Публічна оферта пропонується Фізичною особою-підприємцем

ФОП Гавриленко Олена Анатоліївна
Код отримувача: 2661109921
IBAN: UA673052990000026000045009520